Strona główna » Stowarzyszenie » Działalność
2018/2019: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - "WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM"
NAUKA JEST BEZCENNA ALE KOSZTUJE, PRZEKAŻ SWÓJ 1% - KRS 0000044799

Powstanie Niepublicznego Gimnazjum w Golinie

Dnia 01.09.2000r. o godzinie 12 00 odsłonięciem tablicy informacyjnej z napisem NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W GOLINIE na budynku szkoły podstawowej rozpoczą…ł się rok szkolny dla pierwszego rocznika naszego gimnazjum. Stanowiła go grupa 36 uczniów klasy II i 28 klasy I. Rok nie był łatwy. Uczniowie mają… możliwość wstępu do budynku szkoły dopiero wówczas, gdy opuści go ostatni uczeń szkoły podstawowej. Lekcje rozpoczynają… się więc o godz. 14 30 ,a trwają… czasem do 20 30 .Staraniem stowarzyszenia młodzież ma możliwość korzystania z pomocy naukowych, wypicia ciepłej herbatki (któż z pierwszego rocznika nie pamięta dużych wojskowych termosów stoją…cych w holu szkoły), wyjazdów do kina , teatru. W trosce o młodzież zainstalowana zostaje lampa na boisku - rozpraszała "egipskie ciemności" podczas nocnych lekcji wychowania fizycznego.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

20 stycznia 2001roku, podczas zebrania Zarzą…du Stowarzyszenia Edukacyjnego Gimnazjum 2000 członkowie tegoż stowarzyszenia podejmują… się budowy przy naszej szkole sali gimnastycznej. Członkami ówczesnego zarzą…du były osoby pełnią…ce dane stanowiska do dnia dzisiejszego, a więc:

- Jan Grzesiek- prezes

- Eugeniusz Wojtczak- wiceprezes

- Aurelia Kowalska- skarbnik

- Irena Ruszała- sekretarz

- Roman Marszałek

Cztery miesią…ce później, 25 maja 2001r., Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości stowarzyszeniu. Zgoda wydana była na użytkowanie wieczyste z zamiarem i przeznaczeniem gruntu pod budowę sali gimnastycznej. Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy terenu oraz ogólnego zagospodarowania wydał Urzą…d Miejski w Jarocinie dnia 22 czerwca 2001r.

Miesią…c później, 27 lipca, projektant w osobie p. Eugeniusza Gauzy, opracowuje kosztorys sali na kwotę 1.281.894.26, który zostaje dołą…czony do wcześniej sporzą…dzonej dokumentacji całego obiektu. Natomiast dnia 31 lipca Starostwo Powiatowe w Jarocinie wydaje decyzję, która zatwierdza projekt budowlany i wydaje pozwolenie na budowę.

W sierpniu 2001roku, na uporzą…dkowanym wcześniej terenie, czym zajęła się młodzież gimnazjum pod opieką… p. Piotra Kowalczyk a, członkowie Stowarzyszenia w osobach: Grzegorz Mróz, Piotr Barczak, Mieczyslaw Miękus, Eugeniusz Wojtczak i Jan Grzesiek, przystą…pili do wykopywania fundamentów. Miesią…c później następuje zalanie tychże fundamentów masą… betonową…. Prace te zostały zorganizowane przez p. Ryszarda Kaczmarka.

Dnia 8.11.2002r. następuje uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod salę gimnastyczną….

Na przestrzeni lat 2002 i 2003 zostają… wykonane prace takie jak: postawienie stalowej konstrukcji i zadaszenia sali gimnastycznej, a także budowa zaplecza socjalnego. Czynności te wykonała firma Jakś-bud-JANO pana Jana Nowakowskiego. Materiały na konstrukcję szkieletu przekazała firma NEOROL z Chrzana.

W styczniu 2002r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wpisuje budowę sali gimnastycznej w Golinie do Programu Rozwoju bazy obiektów sportowych województwa w latach 2002-2004 oraz przekazuje dofinansowanie w kwocie 400tys. na 2003 rok i 600tys. na rok 2004.

Dnia 5 marca 2003 roku między burmistrzem Jarocina, Adamem Pawlickim, który reprezentował Gminę Jarocin, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Gimnazjum 2000 w Golinie, zostaje zawarte porozumienie, na mocy którego Stowarzyszenie odstępuje swoje miejsce w Programie Rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego na rzecz Gminy Jarocin. Odstą…pienie tegoż miejsca skutkuje stratą… kwoty 1mln zł na rzecz gminy z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, natomiast Samorzą…d Gminy przekazuje kwotę 400tys zł w celu dofinansowania budowy naszej sali.

Dnia 29 października 2003r. w wyniku przetargu zostaje wyłoniona firma WELMAR spółka z.o.o. z Radomia, która kontynuuje budowę sali. W tymże czasie prace przy budowie sali wykonują… również następują…ce firmy:

- W zakresie instalatorstwa elektrycznego- p. Włodzimierz Jarmuż z Goliny

- W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania- Zakład usługowy INBUD z Jarocina p. Ryszarda Niestrawskiego

- W zakresie sieci cieplnej- firma UNIPOM z Ostrowa p. Jońskiego

- W zakresie wykonania podłogi i wyposażenia sportowego- firma ALKA-MAR p. Stefańskiego i p. Ugrynowicza z Puszczykowa

Tak więc oto dzięki zaangażowaniu wielu osób, dobrej woli i wierze w to, że razem można zdziałać wiele rzeczy- i tych maleńkich, i tych naprawdę ogromnych, udało nam się wykonać to, co od trzech już lat służyło za cel i perspektywę dalszego rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i osób starszych całego środowiska golińskiego...

Pozostaje więc jeszcze tylko to, aby mieć dalsze plany zwią…zane z rozwojem naszej wsi, a także trzeba nam nadal wierzyć w to, iż każde marzenie- nawet które wydaje się nierealne- może kiedyś stać się piękna rzeczywistością…...

Otwarcie sali nastą…piło 04.09.2004r.

WAKACJE ZE SZKOŁĄ (?!?)

Wakacje to czas odpoczynku od nauki. Każdy spędza je na swój sposób. Jedni wyjeżdżają… do rodziny lub zwiedzić kawałek niezwykłego świata. Inni po prostu, odcięci od świata czterema ścianami, skupiają… dwoje oczu na ekranie TV lub komputera. Dla tych właśnie osób szkoła znalazła sposób na nudę; dzięki temu mogli odzyskać kontakt z cywilizacją…. O czym mowa? Jaki sposób? WAKACJE ZE SZKOŁĄ!!! Pierwsza edycja tej inicjatywy miała miejsce w 2001r.

Wszystkie atrakcje finansuje Stowarzyszenia Edukacyjne Gimnazjum 2000 , a dofinansowuje Gmina po złożeniu odpowiednich wniosków. W wakacyjno-szkolnych zajęciach towarzyszą… nam nauczyciele.

POWSTANIE KOMITETU FUNDACJI SZTANDARU SZKOŁY

W styczniu 2003 następuje zawią…zanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, którego przewodniczą…cym został p. Karol Matuszak

Dnia 03.04.2003r . Rada Pedagogiczna , Rada Rodziców, Samorzą…d Uczniowski Niepublicznego Gimnazjum zwracają… się z prośbą… do Zarzą…du Stowarzyszenia Edukacyjnego o nadanie szkole imienia ks. Piotra Wawrzyniaka . Następują… przygotowania: wybór wzoru, kolorystyki, wykonawcy sztandaru, zebranie funduszy.

Modernizacja kotłowni

grudzień 2003 otwarcie nowej kotłowni gazowej, która powstała z inicjatywy i przy osobistym zaangażowaniu Zarzą…du Stowarzyszenia oraz przekazanie jej dyrekcji szkoły podstawowej.

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA SZTANDARU I NADANIA IMIENIA SZKOLE

20 czerwca 2003 Ma miejsce uroczystość przekazania sztandaru i nadania Gimnazjum imienia księdza Piotra Wawrzyniaka połą…czona z zakończeniem roku szkolnego

Otwarcie sali gimnastycznej

4 września 2004 Nastą…piło otwarcie nowej sali gimnastycznej powstałej z inicjatywy Zarzą…du i przy osobistym wkładzie pracy jego członków .

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS