Strona główna » Gimnazjum » Historia szkoły
2018/2019: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - "WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM"
NAUKA JEST BEZCENNA ALE KOSZTUJE, PRZEKAŻ SWÓJ 1% - KRS 0000044799

Historia powstania naszego gimnazjum zaczyna się w listopadzie 1998 roku. Wówczas na wniosek Grona Pedagogicznego szkoły podstawowej i Rady Rodziców, odbyło się spotkanie z burmistrzem Gminy i Miasta Jarocin p. M. Michalakiem i dyrektorem SASiP-u p. M. Idziakiem. Spotkanie to miało na celu przekonanie władz gminy do projektu utworzenia Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Golinie. Wobec niejednoznacznego stanowiska władz, z grona nauczycieli i Rady Rodziców wyłoniono drogą… głosowania grupę przedstawicieli do rozmów z władzami Gminy i Miasta Jarocin. Ww. komisja opracowała wnioski formalne i postulaty, które do grudnia 1998r. pozostały niemal bez echa. Na wiele z nich nie odpowiedziano, na niektóre udzielano odpowiedzi wymijają…cej. W styczniu i lutym roku 1999 odbyły się zebrania wiejskie, na których podjęto uchwały dotyczą…ce utworzenia Gimnazjum w Golinie. Niestety wszelkie wysiłki i działania spotykały się z milczeniem oraz ignorancją… władz, które zaplanowały powstanie gimnazjum w są…siedniej wsi - Potarzycy lub Roszkowie. Rada Rodziców zorganizowała wobec tego w styczniu w Golinie spotkanie z Radą… Rodziców z Potarzycy. Podobne miało miejsce w lutym w Potarzycy. Wysunęliśmy propozycję, by gimnazjum powstało przy SP w Golinie, a jego oddziały zamiejscowe w Potarzycy; ewentualnie, by obie szkoły stworzyły bazę wspólnego Gimnazjum z siedzibą… i dyrekcją… przy SP Golina, z tej prostej przyczyny, że w Golinie było więcej dzieci. Te rozmowy również zakończyły się fiaskiem ( przedstawiciele Potarzycy chcieli samodzielnego Gimnazjum). Jednocześnie na sesjach Rady miasta i Gminy rodzice z Goliny przedstawiali propozycję utworzenia gimnazjum w Golinie, czego efektem była zgoda radnych na lustrację bazy zainteresowanych szkół ( Golina, Potarzyca, Siedlemin, Roszków). Po sesji wyjazdowej w Roszkowie, gdzie radni zapoznali się z postulatami wszystkich Rad Rodziców wstępnie odrzucono propozycję SASiP-u, by wspólne gimnazjum utworzyć w Roszkowie. 12 marca 1999r. radni przegłosowali utworzenie gimnazjum w Potarzycy w miejsce zlikwidowanej tam Szkoły Podstawowej. Wobec zaistniałej sytuacji kolejne spotkania z przedstawicielami władz ( p. L. Bajda, p. M. Idziak ) nie wniosły do sprawy żadnych zmian. Społeczeństwu Goliny przedstawiono enigmatyczne dane i przeliczniki, a nie potrafiono podać choćby przybliżonych kosztów dowozu dzieci z Goliny do Gimnazjum w Potarzycy. Władze kolejny raz wykazały się lekceważeniem postulatów społeczeństwa z dwutysięcznej miejscowości.

W tej sytuacji w kwietniu zawią…zał się na zebraniu wiejskim SPOŁECZNY KOMITET PROTESTACYJNY , który zgodnie z wolą… wszystkich zebranych przystą…pił do radykalnego protestu. Szkołę oflagowano, zawieszono transparenty z hasłami- postulatami i przystą…piono do dyżurów przed budynkiem szkolnym. Odbyte w kwietniu rozmowy z burmistrzami, dyrektorem SASiP-u, czy radnymi przekonywały, że władze nie zmienią… swoich decyzji. Aktem poparcia dla żą…dań rodziców był marsz protestacyjny , który odbył się 30.04 spod Szkoły Podstawowej w Golinie pod Ratusz w Jarocinie. Wzięło w nim udział ok. 300 osób ( rodziców i uczniów klas starszych). Już wcześniej SPOŁECZNY KOMITET PROTESTACYJNY podją…ł decyzję o zawieszeniu zajęć lekcyjnych w kolejnych dniach ( najpierw kl. VI, a później V, IV, wreszcie cała szkoła) . Radykalne stanowisko rodziców odbiło się szerokim echem w mediach ( radio, prasa, TV). Upór władz przełamany został w maju przy życzliwej pomocy przedstawicielki Kuratorium w Poznaniu, p. Gorzelannej . Wcześniej swoje poparcie dla stanowiska rodziców z Goliny deklarował przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego p. W. Jankowiak i radni powiatowi. Spotkanie w Ratuszu przedstawicieli rodziców z Goliny, Potarzycy, Siedlemina i Roszkowa z władzami Gminy i Miasta Jarocin w obecności p. Gorzelannej zakończyło się podpisaniem dokumentu, w którym rodzice z Goliny postulowali, by ich dzieci uczyły się w Gimnazjum w Jarocinie z Filią… w Golinie. Niestety, na sesji 28.05 radni zaprzeczyli kolejny raz wstępnym ustaleniom i głosowali na "nie". "Zawieszony" od momentu spotkania w Ratuszu protest został wznowiony.

Na począ…tku czerwca rolę mediatora w sporze podjęła posłanka Łybacka z SLD , co zdecydowanie wpłynęło na rozstrzygnięcie trwają…cego już 3 m-ce sporu. Decydują…ce rozmowy odbyły się znów w obecności p. Gorzelannej w dniu 10.06 . Ich efektem było przyjęcie ustaleń, w myśl których dzieci z Goliny miały uczęszczać do Gimnazjum w Jarocinie, ale uczyć się będą… w salach Szkoły Podstawowej w Golinie. W roku szkolnym 1999/2000 golińscy uczniowie pierwszego rocznika gimnazjalnego pobierali nauki w Gimnazjum w Jarocinie z Filią… w Golinie jako klasa It i Iu.

Decyzją… MEN rok szkolny 2000/2001 przyniósł likwidację zamiejscowych oddziałów Gimnazjum. W kwietniu 2000 r z grupki rodziców i osób zainteresowanych dobrem edukacji młodzieży zawią…zuje się STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE " GIMNAZJUM 2000" prowadzą…ce dalsze starania o to, by miejscowe dzieci pobierały naukę w swojej szkole.ďťż

Wszelkie prawa zastrzeżone © EMIS